吳昊恩 > 洄游 > 想念的歌

想念的歌

作詞:吳昊恩
作曲:吳昊恩

Mi apuT La na Talebu
Penauwa La na ka bu Telan
Benaliyan Da Talin Tin I DekaL

Mi apuT La na Talebu
Penauwa La na ka bu Telan
Benaliyan Da Talin Tin I DekaL

Bulay na lumay garem kana amiyan
Na maiDang La na gung inaba Dya nay
Na miyaeDeng i pitawtawun na suwan
inaba Dya ... Inaba Dya nay

SareeD ku kan mu ku nirumaenan
KaDu ku I dawiL ma pereT kan mu ka inabayan
SareeT ku kan mu ku alialian
Ka Du Ku I siDumayan I sareeT ku kan mu