I'm vincy

独白:泳儿
作曲:陈永明
编曲:陈永明/阿华@Futuro
监制:陈永明

我系一个平凡嘅女仔
来自一个平凡的家庭
90年同屋企人移民星加坡
当时8岁连乜嘢系移民都唔知
当时读书有好嘅成绩 系因为父母迫我
之后先识得自动自觉 学业为重
当时参加choir系因为可以唱歌
参加咗第一个校园歌唱比赛攞咗第二名
系我人生嘅第一个奖
01年升高中想做啲自己钟意做嘅嘢
所以入咗歌唱学校学唱歌
但系我真正想要嘅系希望有一日大家系为咗我来睇表演
听我唱歌 希望我嘅梦可以成真!

将近升上大学 全家都返晒香港
但系我想留喺星加坡完成大学
大学毕业之后要离开星加坡喇
好唔舍得一班好嘅朋友
心谂返香港之后就要揾工
再唔可以唱歌喇
对自己嘅前途十分迷惘
返香港之后喺亲戚嘅耸拥之下参加咗英皇新秀歌唱大赛
其实系俾自己一个借口唔洗揾工 迟啲先算
比赛得了第二名 心中的梦好似又可以实现了!
我真的可以当歌手吗?
终于有机会出碟了
我的人生出现了希望!
前面是一个未知数
我会努力唱好我的歌
希望我的梦就此继续下去...

泳儿:I'm vincy,来自专辑《感应》。
发行日期:2006-11