RubberBand > Gotta Go! > #sorrynotsorry#

#sorrynotsorry#

作詞:Tim Lui
作曲:RubberBand
編曲:王雙駿/RubberBand
監製:王雙駿/RubberBand

朝 九晚六 人做但我唔做
喜 歡發夢 來踏步這條路
當我只顧到兩餐
食乜冇點去揀
當你升到高半職
你都係要加班

炒 樓咁賺 唔做係我愚笨
租屋好蝕 人地問點結婚
當我想買一個柑
我只會俾現金
當你想買一隻羹
你簽賬靠積分

對 唔住 冇儲夠過零用
對 唔住 氹老細冇作用
對唔對唔住 送禮要夾份送
對唔對唔住
定係 咁樣先輕鬆

企響呢條線嘅各就各位
醒目女 醒目仔
千其咪輸俾比人睇

聽講 叻人零舍巴閉
無視供車供樓 供到死咁滯

做freelance屎 點做過世
又去日本使~三千
都唔肯儲起 正一食塞米
你要上位
核爆核出天際

對 唔住 我冇野對唔住
對 唔住 細細格夠我住
對唔對唔住 我勝過你一處
對唔對唔住 我話
唔係人人識得輸