Fakehmeh

3P

我问你 你在想着什么东西
是不是没有钱 每天makan roti
你别怕(lu mai gia) 敢敢往 你的梦想朝去
什么Doctor Lawyer Maths 和Physics
不要怕 亲戚朋友 如何看待你
最重要你的生活 你要满意
什么鼓励 什么意义 什么万一 什么东西
都是垃圾 PUI!
你讲我呆 我讲你击败
每天从早做到晚 还要OT 还要帮老板
泡Kopi 可是你的额Salary
只是我的一个Insta Story
柑你拿 干你妈 你干妈 你干嘛
动我小三 你是三小 eh
你是三小 你是三小 你是Kisiao(lu shi kisiao)
回家睡懒觉
Wooh~讲我Gay 讲我娘炮
我随便一个自拍 就可以把你打包
打包 回家 尖叫
叫你妈妈躺下 你明天叫我爸爸
你讲我粗俗 讲我粗鲁
我大学毕业 你还在minum susu
怎么办 靠边站 你别乱(lu mai luan) 给狗干(ho gao gan)
一天到晚只会扮清高你回家含懒(gam lan)
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh Eh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
It's the motherfucking Beng right here
Telling you what to do
没啥没啥事 你别跟我靠爸靠母(Bo mi bo har mi su, lu mai gah wokao beh kao bu)
穿到随便一点 你讲我是歹仔(cheng gah cincai dam boh, li gong wa shi pai gia)
爽爽 给人讲 我是有够坏命(song song, ho lang gong, wa shi wu gah pai mia)
头痛(tao tia) lu macam bodoh sial
更加大声 令北屎给你吃(goh gah dua xia, lin beh sai ho lu jiak)
你的道理 我是没啥要听(lu eh do li, wa shi bo har mi ai tia)
你的道理 有够难听(lu eh do li, wu gao pai tia)
鸟话讲再多一点 再来鸡婆一点(jiao wei gong ka zui dam poh, goh kah geh poh dam poh)
人要做什么 你都要插手一点(lang ai zoh xia mi, lu pun mai cap xiao dam boh)
多管闲事 你就一流
照照镜子看看你的脸死爸(si beh)下流
匿名留言 很厉害(jiak li hai)
叫你出来settle 看你要吗(jio li chu lai settle, kua li ai mai)
我看你是没籽 cock籽(wa kua lu shi bo ji, kokji) 不敢出来
你像那漂白剂 我洗到超级白(lu chi gah piao bai ji, wa suh gah cao ji bai)
你是做莫关你什么事(lu shi zo mi guan li si mi dai zi)
会讲人不会讲自己(eh hiao gong lang bui hiao gong gak ki)
我在哪里坐着 我准备看戏(wa seng na lu zoh diao, wa zun bui kua hie)
看你的鸟样怎样漏气(kua lu eh jiao heng an zua lao kui)
这个不可以 那个不可以 什么都要理
以为自己讲的东西全世界都同意
自己讲 自己爽 不会Paiseh(gak ki gong, gak ki song, bui hiao paiseh)
FaKehMeh 我问你死没(ngo man lei seh mei)
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh Eh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
I don't really care what the fuck you said
All the complains
I think you better stay home beat your airplane Yo~
Sitting there like a little weirdo
Be a couch potato
Stop being such an asshole
This ain't a discussion
This is a concussion to your head
If you keep on this conversation
Congratulation your motion
Got no effect to my emotion
It's all in your imagnination
Fuck your double face flippin' like
Planta planta
Fuck your brain dead sila meninggal
Asyik kata yang bukan bukan
Mati mati aku bagi kau
Takleh jalannnnnnnn
叫你出来跟我当面讲
Backstab我是什么懒觉
我觉得你去给狗屌
FakehMeh what
Give it to me y'all
FakehMeh what
Te double Dy
FaKehMeh FaKehMeh Fak FaKehMeh
Grrrr cat cat
FaKehMeh FaKehMeh
You ready bitch? Let's go
Bangun kat pagi masakkan rendang
Makan nasi pakai dengan tangan
Ku jolok ku jolok jolok ku jolok
Jo jo jo jo jo grrrr oh
Tetek ku besar tetek ku kecil
Biarlah saja sebab kau nak hisap
Pantat ku wangi pantat ku busuk
Biarlah saja sebab kau nak lubang
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh
他们说我们丑 我们不care
他们叫我下地狱 我们没有care
老爸老母(lao beh lao bu)反对 我们不care
三个字(sa eh li) 讲到完(gong gah liao) FaKehMeh Eh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh
FaKeh FaKehMeh FaKeh FaKehMeh


歌曲:Fakehmeh
演唱:3P