Turn Up

Prod. by $$uperCandy

作词:唐绍崴 $$uperCandy、 吕孝廷
作曲:唐绍崴 $$uperCandy、 吕孝廷

妳希望我对妳有回应
妳说妳希望我比赚钱还要在意妳
能够陪妳入睡
又让妳彻夜难眠几回
就算我写了再多首歌也没有机会
能够吻妳入睡

或许我天生就是个有钱人
可能我对爱的等级就像更生人

Turn up turn up
妳的从头到脚全部都是我的人
Turn up turn up
Without cash i am nobody so i dance dance dance
Turn up turn up
妳的从头到脚全部都是我的人
Turn up turn up
Without cash i am nobody so i dance dance dance

每天都忙到茫到天明
就算我早就能够赚到环游全世界
恐怕没妳作陪

所以妳 所以妳就抱紧点吧baby不要分离
所以妳 所以妳
就抱紧点吧baby不要分离
烦 不要再问我怎么做
妳才会 更自由

吕孝廷( Lu Hsiao Ting ) 单曲:Turn Up