Matthew Lien > 8000 > 离别曲(The Hunter's Lament)

离别曲(The Hunter's Lament)

作词:阿美族古调
作曲:阿美族古调


Naluwan na iya na ayyan
Ho o hoi yan
Winaluwan hayyan hay yo yan
Ho o hoiyan


In hoy yan hoi yan
Ha o way yan hoi yan
Ho o hay yan
I nalowan ha ina hay yan
Ho o hoi yan
词意
全曲为虚词无意义
曲意
传说部落有名勇士,
因打猎时遇异族惨遭杀害,
勇士的妻子知道消息后,
藉著这首歌唱出对丈夫的思念,
而后再也没有出现在部落里,
传说这名妻子因伤心欲绝而跳崖殉情了。