On My Way

3P

作词:少爷占
作曲:林一峰
演唱:茜利妹/少爷占

On my way what you say
On my way yeah
On my way what you say
On my way

以下系真人真事血肉模糊纪录
毕业四年都仲未舍得去揾工
赶出校都仲系唱K自修中
连续一个月系条街度乱咁冲
人十几你又系十几呀呵
人离乡别井为(口左)队球队
人14岁就代表国家去跳水
人100米10 秒就跑到过去

On my way what you say
On my way yeah

点解人同你咁大, 人跑得咁快
唔驶大惊小怪但系豁达去祟拜
唔系要你上刀山落油获
唔系要你揾命博净系返学放学
唔驶钱有学见到同学就扮恶
学到衰就话索请问你几时可以开始振作
请问你几时可以开始醒觉
你幻想世界就在前面
机会就在眼前闪一闪
自便自便
俾难度自己唔会闷死唔系
跳得高就跌番落地
俾心机就一定可以飞得起
人十几你又系十几
俾心机就一定可以飞得起


歌曲:On My Way
演唱:3P
作词:少爷占
作曲:林一峰