Talk4(live89)

Beyond( Beyond band )

(家驹)Thank you!多谢!
在早几个月前呢,
我就收到TVB为我地拍的一个贺岁剧,
那这个剧呢,嘅内容呢,
就是讲我地大家香港人
一些流落异乡嘅心态。
我听了就第一时间话
“我钟意写呢个题材呀,
我帮你写支主题曲啦。”
这就是我地心里嘅一句话——
《无悔这一生》。


歌曲:Talk4(live89)
演唱:Beyond( Beyond band )