Talk3(live89)

Beyond( Beyond band )

(家驹)Thank you!
在今年,系对我地Beyond来讲,
系我地音乐历程可以话留下一个深刻嘅印象。
亦对我地生命或者生活里面,
系今年里面发生嘅一些事情令我地中国人
一定不会忘记嘅。
梗以下嚟首歌系送俾
每一个流着中国血
又或者系为中国流泪嘅朋友收听。


歌曲:Talk3(live89)
演唱:Beyond( Beyond band )