HoSee

五月天( MayDay )

作词:阿信
作曲:阿信
编曲:五月天

枪子无声钻来钻去 打破今眠的空气
半夜一点的巷仔内 在播一出戏
哪会按呢我想来想去 活的真不舒适
稍微一点风吹草动 耙仔抓紧紧

*HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
HoSee HoSee 呼伊死 HoSee HoSee 呼伊死
HoSee HoSee 呼伊死 不爽就 HoSee HoSee

世界哪会颠三到四 人生过甲亲像战争
委屈若是吞不下去 一声就变脸
江湖变甲这没义气 朋友变甲这歹逗阵
真正若是发生事情 人拢溜紧紧

Repeat * *

昨眠阁再梦到伊 牵手散步的日子
甘知当初的男儿 变甲按呢生
四面八方团团包围 左边右边撞不出去
我嘛不知 过了今眠 我是生还是死

《Hōo Sí》
五月天Gōo-gue̍h-thinn

铳子无声钻来钻去
tshìng-tsí bô-siann tsǹg lâi tsǹg khì
拍破今暝的空气
phah-phuà kim-mî ê khong-khì
半暝一点的巷仔内
puànn-mî tsi̍t-tiám ê hāng-á-lāi
咧搬一出戏
teh puann tsi̍t-tshut hì
哪会按呢
ná ē án-ne
想来想去
siūnn lâi siūnn khì
活甲真袂四序
ua̍h kah tsin bē sù-sī
小可仔一个风吹草动
sió-khuá-á tsi̍t-ê hong-tshue tsháu-tāng
楬仔揣紧紧
at-á tshē kín-kín

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

世界哪会颠三倒四
sè-kài ná ē tian-sam tó-sù
人生过甲亲像战争
jîn-sing kuè kah tshin-tshiūnn tsiàn-tsing
委屈若是吞袂落去
uí-khut nā-sī thun buē lo̍h-khì
一声就变面
tsi̍t-siann tō pìnn-bīnm
江湖变甲遮无义气
kang-ôo piàn kah tsiah bô gī-khì
朋友变甲遮歹斗阵
pîng-iú piàn kah tsiah pháinn tàu-tīn
真正若是发生代志
tsin-tsiànn nā-sī huat-sing tāi-tsì
人拢旋紧紧
lâng lóng suan kín-kín

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

昨暝阁再梦着伊
tsa-mî koh-tsài bāng-tio̍h i
牵手散步的日子
khan-tshiú sàn-pōo ê ji̍t-tsí
敢知当初的男儿
kám tsai tong-tshoo ê lâm-jî
变甲按呢生
piàn kah án-ni sinn
四面八方团团包围
sì-bīn pa̍t-hong thuân-thuân pau-uî
正爿倒爿挵袂出去
tsiànn-pîng tò-pîng lòng bē tshut-khì
我嘛毋知
guá mā m̄-tsai
过了今暝
kuè-liáu kim-mî
是生抑是死
sī sinn ia̍h-sī sí


歌曲:HoSee
演唱:五月天( MayDay )
作词:阿信
作曲:阿信