HoSee

五月天( MayDay )

作词:阿信
作曲:阿信

枪子无声钻来钻去 打破今眠的空气
半夜一点的巷仔内 在播一出戏
哪会按呢我想来想去 活的真不舒适
稍微一点风吹草动 耙仔抓紧紧

HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
HoSee HoSee 呼伊死 HoSee HoSee 呼伊死
HoSee HoSee 呼伊死 不爽就 HoSee

世界哪会颠三到四 人生过甲亲像战争
委屈若是吞不下去 一声就变脸
江湖变甲这没义气 朋友变甲这歹逗阵
真正若是发生事情 人拢溜紧紧

HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
HoSee HoSee 呼伊死 HoSee HoSee 呼伊死
HoSee HoSee 呼伊死 不爽就 HoSee

HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
HoSee HoSee 呼伊死 HoSee HoSee 呼伊死
HoSee HoSee 呼伊死 不爽就 HoSee

昨眠阁再梦到伊 牵手散步的日子
甘知当初的男儿 变甲按呢生
四面八方团团包围 右边左边撞不出去
我嘛不知 过了今眠 是生还是死
不爽就 HoSee
不爽就 HoSee

[ti:hosee]
[ar:五月天]
[al:创造:小巨蛋 DNA LIVE! 演唱会]

[00:00.00]HoSee
[00:02.19]演唱:五月天
[00:04.18]创造:小巨蛋 DNA LIVE! 演唱会
[00:06.19]作词:阿信
[00:08.18]作曲:阿信
[00:10.16]编曲:五月天
[00:12.18]
[00:18.25]枪子无声钻来钻去 打破今眠的空气
[00:22.11]半眠一点的巷仔内 在播一出戏
[00:26.12]哪会按呢我想来想去 活的真不舒适
[00:30.22]稍微一点风吹草动 耙仔抓紧紧
[00:34.08]HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
[00:37.99]HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
[00:41.97]HoSee HoSee 呼伊死
[00:44.10]HoSee HoSee 呼伊死
[00:46.12]HoSee HoSee 呼伊死
[00:48.09]不爽就 HoSee HoSee
[00:58.24]世界哪会颠三倒四 人生过甲亲像战争
[01:02.23]委屈若是吞不下去 一声就变脸
[01:06.11]江湖变甲这没义气 朋友变甲这歹斗阵
[01:10.16]真正若是发生事情 人拢溜紧紧
[01:14.03]HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
[01:18.02]HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
[01:21.86]HoSee HoSee 呼伊死
[01:24.09]HoSee HoSee 呼伊死
[01:25.93]HoSee HoSee 呼伊死
[01:28.17]不爽就 HoSee HoSee
[02:24.15]1, 2, 3, go
[02:26.10]HoSee HoSee 呼伊死 看谁人先倒下去
[02:29.94]HoSee HoSee 呼伊死 看谁人的卡大支
[02:34.13]HoSee HoSee 呼伊死
[02:36.06]HoSee HoSee 呼伊死
[02:38.13]HoSee HoSee 呼伊死
[02:40.18]不爽就 HoSee HoSee
[02:42.18]昨眠阁再梦到伊 牵手散步的日子
[02:46.04]甘知当初的男儿 变甲按呢生
[02:50.18]四面八方团团包围 右边左边撞不出去
[02:54.59]我嘛不知 过了今眠 是生还是死
[02:58.51]不爽就 HoSee HoSee
[03:00.38]不爽就 HoSee HoSee
[03:01.92]

------------------------------------------

《Hōo Sí》
五月天Gōo-gue̍h-thinn

铳子无声钻来钻去
tshìng-tsí bô-siann tsǹg lâi tsǹg khì
拍破今暝的空气
phah-phuà kim-mî ê khong-khì
半暝一点的巷仔内
puànn-mî tsi̍t-tiám ê hāng-á-lāi
咧搬一出戏
teh puann tsi̍t-tshut hì
哪会按呢
ná ē án-ne
想来想去
siūnn lâi siūnn khì
活甲真袂四序
ua̍h kah tsin bē sù-sī
小可仔一个风吹草动
sió-khuá-á tsi̍t-ê hong-tshue tsháu-tāng
楬仔揣紧紧
at-á tshē kín-kín

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

世界哪会颠三倒四
sè-kài ná ē tian-sam tó-sù
人生过甲亲像战争
jîn-sing kuè kah tshin-tshiūnn tsiàn-tsing
委屈若是吞袂落去
uí-khut nā-sī thun buē lo̍h-khì
一声就变面
tsi̍t-siann tō pìnn-bīnm
江湖变甲遮无义气
kang-ôo piàn kah tsiah bô gī-khì
朋友变甲遮歹斗阵
pîng-iú piàn kah tsiah pháinn tàu-tīn
真正若是发生代志
tsin-tsiànn nā-sī huat-sing tāi-tsì
人拢旋紧紧
lâng lóng suan kín-kín

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人先倒落去
khuànn siánn-lâng sing tò--lo̍h-khì
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
看啥人的较大支
khuànn siánn-lâng--ê khah tuā ki
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死
hōo sí
予伊死
hōo i sí
予死予死
hōo sí, hōo sí
予伊死
hōo i sí
袂爽就予死
bē-sóng tō hōo sí

昨暝阁再梦着伊
tsa-mî koh-tsài bāng-tio̍h i
牵手散步的日子
khan-tshiú sàn-pōo ê ji̍t-tsí
敢知当初的男儿
kám tsai tong-tshoo ê lâm-jî
变甲按呢生
piàn kah án-ni sinn
四面八方团团包围
sì-bīn pa̍t-hong thuân-thuân pau-uî
正爿倒爿挵袂出去
tsiànn-pîng tò-pîng lòng bē tshut-khì
我嘛毋知
guá mā m̄-tsai
过了今暝
kuè-liáu kim-mî
是生抑是死
sī sinn ia̍h-sī sí


歌曲:HoSee
演唱:五月天( MayDay )
作词:阿信
作曲:阿信