韩红 > 红歌汇(韩红精选集) > 天涯(藏文版)

天涯(藏文版)

Yi hu hei na la nya
Ka wei nei yi chei mo
Jqu wu sang say nei lo
Dli lu pang ya say so
Yi hu hei na la nya
Ka wei nei yi chei mo
Jqu wu tang say nei lo
Dli lu pang ya say so
Yi ma ma sha hong xu
Hei~ rou na kaqu jumyi
Tdawa pechque leimo
Yi mbu duo ju told so
Tdawa pechque leimo
Yi mbu duo ju told so

Yi hu hei na la nya
Ka wei nei yi chei mo
Jqu wu tang say nei lo
Dli lu tang ya say so
Yi hu hei na la nya
Ka wei nei yi chei mo
Jqu wu tang say nei lo
Dli lu pang ya say so
Yuna shang dei nang qcang
Hi~ xuweilang dgei rieiwang
Guomo podei pazhu
Chquni pruwei chquni
Guomo podei pazhu
Chquni pruwei chquni
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Nahaheha Mohoheho Sulala
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima
Yielun lunti dlongso
Tdnawa pechque leima