Coffee & Tea > 今晚食乜嘢?

Coffee & Tea - 今晚食乜嘢?

专辑歌曲


监制:DJ Tommy, 系时候肚饿 食完又想吃 系时候肚饿, 炒蛋意粉加杯冻咖啡 汤底麻辣蕃茄定沙...
监制:DJ Tommy, 系时候肚饿 食完又想吃 系时候肚饿, 炒蛋意粉加杯冻咖啡 汤底麻辣蕃茄定沙嗲, 一早做咩要我谂咁多嘢 多得呢个神情呆滞嘅阿姐, 礼拜一食晏 惨过开会仲边度食得落饭, 记得寻晚仲好浪漫 成颈血享受烛光晚餐, 女友话一生人一次 呢间餐厅我已经去过十次, 好彩今晚母亲大人下厨 爱心靓汤加多条咸鱼, 今晚食乜嘢 剩我独吃著纵是有多入味也好, 今晚来伴我一起进完美的晚餐, 肥叉燻蹄搭油髀 咁样食法你个肚腩更加小器, 健康就咪重口味 饮奶粉因为我想爆肌, 饮太多奶粉的确热气 口里边...

查看完整歌词