Vol.13-1986数羊

专辑: Vol.13-1986数羊
歌手: 郭采洁
日期: 2021-07

专辑曲目

1.
我有一颗苹果
作词:郭采洁 AK
作曲:伊德尔 Yider
2.
If You Love My Soul
作词:郭采洁 AK
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider
3.
Never Let Me Go
作词:郭采洁 AK
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider
4.
数羊
作词:郭采洁 AK
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider
5.
丢丢铜仔
作词:郭采洁 AK、兰阳民谣
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider、兰阳民谣
6.
别派一群兔子猎杀一只狐狸
作词:郭采洁 AK
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider
7.
NaKuNa
作词:郭采洁 AK
作曲:郭采洁 AK、伊德尔 Yider
8.
昨天的月亮是圆的
作词:郭采洁 AK
作曲:伊德尔 Yider、巴彦达莱Ts.Bayandalai
9.
Buuve
作词:蒙古谣篮曲
作曲:蒙古谣篮曲
10.
练习曲(Etude)
作词:郭采洁 AK
作曲:伊德尔 Yider

郭采潔( Amber Kuo ) - Never Let Me Go / 郭采洁 MV
郭采潔( Amber Kuo ) - Never Let Me Go / 郭采洁 MV
歌词
郭采潔( Amber Kuo ) - 練習曲(Etude) / 郭采洁 - 练习曲
歌词

郭采洁 专辑列表

NaKuNa
2020-12
喜宝
2020-10
给他
2012-08
烟火
2010-06
爱异想
2009-05