Matthew Lien > 8000

Matthew Lien - 8000

专辑歌曲


作词:马修连恩, 作曲:马修连恩, All around you hear the sound, S...
作词:马修连恩, 作曲:马修连恩, All around you hear the sound, Sound of living, sound of giving, Arising from this fertile ground, Sound of living, sound of giving, Gonna stand where I belong, Gonna keep the circle strong, Gonna lend my singing to the song, In hon...

查看完整歌词


作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Naluwan naluwan, I ya na lo ha...
作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Naluwan naluwan, I ya na lo hay ye yo ya o, Ho I nalowan I ya na lohay ye yo yan, Ho waowan ho a I yen hoi yan, Ho o o hay yo ho ay yan, Ho o wan hay yan, Ho I ya hoi yan ho I ya hoi yan, Ho o o hay yo ho ay yan, Ho o wan hay yan,...

查看完整歌词


作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Inaaw hay ya amaaw, Sololen ka...
作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Inaaw hay ya amaaw, Sololen kako ina, Matini similicayay ko wawa no tao, To tireng ako ina, Ano caay kamo pisolol to tireng ako ina, Omaan say ko pinang ko nika patay, Makinatolo toloan no kasoling, 词意, 父母亲大人呀!, 请同意我俩的婚事,, 我两情投意合,...

查看完整歌词


作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, 女, Malingad malingad sato kako...
作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, 女, Malingad malingad sato kako a tala omah, alo' sa ilidon no calamay, coko maan ko mahalatengay, mely sako mata yo tilen no la wawa, Minokay minokay sato kako toyadadaya, hawan sa 'Adawan no roma, tedi saca ko kahengangay, o ka i...

查看完整歌词


作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, 男, Naluwan na iya na ayyan, Ho...
作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, 男, Naluwan na iya na ayyan, Ho o hoi yan, Winaluwan hayyan hay yo yan, Ho o hoiyan, 女, In hoy yan hoi yan, Ha o way yan hoi yan, Ho o hay yan, I nalowan ha ina hay yan, Ho o hoi yan, 词意, 全曲为虚词无意义, 曲意, 传说部落有名勇士,, 因打猎时遇异族惨遭杀害,, 勇士的妻...

查看完整歌词


作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Ha ay yay o I ho o o in ho wa ...
作词:阿美族古调, 作曲:阿美族古调, Ha ay yay o I ho o o in ho wa I yan he yan, Ha ay yay o I ha o way iyay ye yan, Ha I ya o wan he yan ho way I yan he yan, Ho I yan ho I ye yan we a yan, Ha ay yay o I ho o o in ho wa I yan ho wan, Ha ay yay o I ha iyay o way ya...

查看完整歌词


作词:达悟族古调, 作曲:达悟族古调, 我们山头的草木,被整理(砍草木)得很不规则, 这里有土石堆集...
作词:达悟族古调, 作曲:达悟族古调, 我们山头的草木,被整理(砍草木)得很不规则, 这里有土石堆集,那里也有土石堆集著, 他们勤奋,且很高兴的在那里集体种植小, 这些人,都是同年龄的青年人, 请祢,撒下小米的种子, 祖父神!在天上的俯视者, 当祢们从天降来,享用我们的献上祭品时, 祢们会收到两把小米,作为祢们的礼物, 在收获节的(apiya vehan月份)初一, 到这里结束...

查看完整歌词


作词:鲁凯族古调, 作曲:鲁凯族古调, 曲意, 一个人在田里工作, 突然间 想起了离开世间的爸妈,...
作词:鲁凯族古调, 作曲:鲁凯族古调, 曲意, 一个人在田里工作, 突然间 想起了离开世间的爸妈, 我唱起怀念他们的歌, 眼泪从心里流下, 我想念他们 连太阳下山了我都没有发现, 这时候 如果有别人看见, 会不会笑我这样的眼泪, 我永远都不会忘记爸妈对我的爱, 他们如果听到我这样的心情, 会不会和我一样在哭泣...

查看完整歌词