HotCha

常用名:HotCha
共收录16张专辑。

全部专辑和歌曲(歌词)

红白黑(红白黑)
2018-05-24 单曲

Are You Still My Best Friend(Are You Still My Best Friend)
2018-04-16 单曲

0103
2012-07-01 專輯(7篇歌词)

3个人在途上
2011-08-24 專輯(5篇歌词)

Our Favorites 我们最爱的(新曲+精选)
2010-06-18 專輯(17篇歌词)

Shall We Dance Shall We Love?
2009-11-17 專輯(11篇歌词)

FUNNY – COOL 2.0赞贺版
2009-01-21 專輯(10篇歌词)

我要最喜爱的(我要最喜爱的(EP))
单曲

Sexy Funny Cool
2008-11-01 專輯(8篇歌词)

You Are My Best Friend(You Are My Best Friend)
2008-10-23 单曲

小野蛮(小野蛮)
2008-07-11 单曲

童话之梦(俏皮剑侠小红帽)
2008-04-16 单曲

了了
2008-03-23 專輯(2篇歌词)

Party Girl(Party Girl)
2008-01-24 单曲

Hotcha (CD+DVD)
2007-10-18 專輯(7篇歌词)

其他歌曲
專輯(5篇歌词)